Cộng Hòa Pháp lên án hình phạt của tòa án Nghệ An


VRNs (14.01.2013) – Paris – Ngày 11.01.2013, tại Paris, Bộ Ngoại Giao Cộng Hòa Pháp đã lên tiếng trên trang mạng chính thức của mình, lên án những hình phạt nặng nề do tòa án nhân dân tỉnh nghệ An đã tuyên phán đối với 14 người mà Bộ này gọi là «nhưng người bảo vệ nhân quyền». Sau đây là bản dịch Việt ngữ và nguyên văn bản tuyên bố bằng Pháp ngữ của Bộ Ngoại Giao Pháp:

Việt Nam – Án tù được phán quyết cho những người bảo vệ nhân quyền (11-01-2013)

Nước Pháp lên án những hình phạt nặng nề được tuyên án ngày 9 tháng Giêng đối với 14 ngưéơi bảo vệ nhân quyền bởi Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, ở Việt Nam. Nhiều quyết định tương tự đã được nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra trong những tháng gần đây.

Những quyết định như thế này đã vi phạm nặng nề các quyền con người, đặc biệt là các quyền tự do tư tưởng và ngôn luận và quyền tự do lập hội. Nước Pháp nhắc nhở là các quyền và các tự do này được bảo đảm bởi Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị, mà Việt Nam là một thành viên. Nước Pháp cũng nêu lên là ASEAN vừa mới thông qua một Bản Tuyên Ngôn Về Nhân Quyền, nhằm để tăng cường sự tôn trọng toàn vẹn các quyền này tại Châu Á.

Mạc Khải phỏng dịch

 

Vietnam – Peines de prison prononcées à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme (11 janvier 2013)

La France condamne les lourdes peines de prison prononcées le 9 janvier à l’encontre de 14 défenseurs des droits de l’homme par la Cour populaire de la province de Nghe An, au Vietnam. Plusieurs décisions similaires ont été prises ces derniers mois par les autorités vietnamiennes.

De telles décisions portent gravement atteinte aux droits de l’homme, notamment aux libertés d’opinion et d’expression et à la liberté d’association. La France rappelle que ces droits et libertés sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Vietnam est partie. Elle relève également que l’ASEAN vient d’adopter une Déclaration sur les droits de l’homme, visant à renforcer leur plein respect en Asie.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/vietnam/la-france-et-le-vietnam/evenements-3341/article/vietnam-peines-de-prison