Thành Lập Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam năm 1925

Dòng Chúa Cứu Thế do thánh Alphonsô Maria De Liguori thành lập ngày 09 tháng 11 năm 1732, tại đồi Scala, nước Italia ngày nay. Ngày 30.11.1925, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, ba thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, thuộc Tỉnh Dòng thánh Anna ở Quebec, Canada đã đến Việt Nam. Suốt 85 năm hiện diện với cộng đồng các sắc tộc Việt Nam, Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu theo Đức Kitô Cứu Thế loan báo tin mừng cho người bị bỏ rơi hơn cả.

1. DCCT VN: Thời cha Hubert Cousineau (1925-1930)   – 2. DCCT VN: Thời cha Edmond Dionne (1930 – 1947) – 3. DCCT VN: Thời cha Alphonse Tremblay (1947-1952) – 4. DCCT VN: Thời cha Louis Roy (1952-1956) – 5. DCCT VN: Thời cha Alphonse Tremblay lần thứ hai (1956-1959) - DCCT Hà Nội: Một quá khứ vàng son (1926-1954) – DCCT Hà Nội: một quá khứ vàng son 1926 – 1954… (tiếp theo) – DCCT Hà Nội: một quá khứ đau thương, mất mát 1954-1987 – Hồi ký một bạn tù của cha GB Nguyễn Văn Vàng, DCCT – 6. DCCT Việt Nam: Thời cha Jean-Marie Labonté (1959-1961)7. DCCT Việt Nam: Thời cha Inhaxiô Bùi Quang Diệm (1961-1964) – 8. DCCT Việt Nam: Thời cha PX Trần Tử Nhãn (1964-1968) – 9. DCCT Việt Nam: Thời cha Bênêđíctô Hoàng Quang Lượng (1968-1969) – 10. DCCT Việt Nam: Thời cha Henri Bạch Văn Lộc (1969 – 1975) – 11. DCCT Việt Nam: Thời cha Leo Lê Trung Nghĩa (1975-1981) – 12. DCCT Việt Nam: Thời cha Giuse Trần Ngọc Thao (1981-1993) – 13. DCCT Việt Nam: Thời cha Giuse Cao Đình Trị (1993-2002)

Năm 1923, Ðức Giám Mục thừa sai Henri Lecroart S.J. được phái sang bán đảo Ðông Dương với tư cách Khâm Sai Kinh Lý của Toà Thánh. Nhận thấy Giáo Hội Việt Nam là một Giáo Hội truyền giáo đầy triển vọng, với những cộng đoàn tín hữu sốt sắng, ơn gọi tu sĩ và linh mục dồi dào, nhưng đồng thời cũng lại là những cộng đoàn còn thiếu chiều sâu đức tin, thiếu chiều sâu đời sống nội tâm và thiếu sự sinh động tông đồ., Ðức Khâm Sai đã đề nghị Toà Thánh lưu tâm thiết lập các cơ cấu và đơn vị đảm trách việc tổ chức các kỳ đại phúc cho giới bình dân và các cuộc tĩnh tâm, cấm phòng cho hàng giáo sĩ và các tu sĩ.

Ngày 20-06-1924, trong phiên họp cứu xét báo cáo đúc kết kỳ kinh lược của Ðức Cha Henri Lecroart S.J, các thành viên Thánh Bộ Truyền Giáo đã đề nghị Ðức Hồng Y Van Rossum C.Ss.R., Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo, vận động Dòng Chúa Cứu Thế thiết lập Nhà Dòng tại Ðông Dương.

Ngày 09-11-1924, Ðức Hồng Y Van Rossum liên lạc với cha Patrick Murray, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, và đề nghị trao việc lập Dòng tại Ðông Dương cho Tỉnh Dòng Sainte-Anne-de-Beaupré, Canada. Cha Bề Trên Tổng Quyền và Hội Ðồng Cố Vấn Trung Ương đã chấp thuận đề nghị của Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo. Sau đó, cha Bề Trên Tổng Quyền yết kiến Ðức Thánh Cha Pi-ô XI để xin ngài chuẩn y.

Ngày 19-11-1924, mười ngày sau khi Ðức Hồng Y Van Rossum đề nghị với cha Patrick Murray, cha Thomas Pintal, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Sainte-Anne-de-Beaupré, đã trả lời với cha Bề Trên Tổng Quyền và Hội Ðồng Cố Vấn Trung Ương rằng Tỉnh Dòng Sainte-Anne hân hoan chấp nhận đảm trách nhiệm vụ thiết lập Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam.

Ngày 14-10-1925, ba vị thừa sai tiên khởi rời quê hương Canada, lên đường sang Ðông Dương thực hiện nhiệm vụ cao cả. Ðó là :

Linh mục Hubert Cousineau (1890-1964)

Linh mục Eugène Larouche (1892-1978)

Tu sĩ Thomas St-Pierre (1883-1961).

Ngày 30-11-1925, ba vị đến Huế, được Ðức Giám Mục Allys tiếp đón nồng hậu.

Từ đó, Dòng Chúa Cứu Thế bắt đầu hiện diện tại Việt Nam.

Cha Michael Brehl, bề trên tổng quyền DCCT

Cho đến nay Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có 281 thành viên, trong đó 173 linh mục, 2 phó tế vĩnh viễn, 9 phó tế chuyển tiếp, 30 trợ sĩ, và 63 tu sĩ đang được đào tạo triết học và thần học. Các cộng đoàn có mặt và hoạt động từ đồng bằng đến miền núi, từ Bắc chí Nam, với các ưu tiên mục vụ cụ thể bao gồm các việc Loan báo Tin Mừng, Đại phúc, Chăm lo cho các nạn nhân của xã hội hiện đại, Nỗ lực cho công lý và hoà bình, và Truyền thông xã hội.

Hiện nay, Cha John Michael Brehl là bề trên tổng quyền của Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, trụ sở đặt tại Roma.

Curia, Generalis CSsR,

Via Merulana 31, I-00185, Roma, Italia.

Telephone: (39) 06 49 490-1

Email: [email protected]

Website chính: http://www.cssr.com

Website linh đạo: http://www.copiosa.com

Email riêng của cha tổng quyền: [email protected]

 

Và tại Việt Nam, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành là bề trên Giám Tỉnh, trụ sở đặt tại Sài Gòn.

Cha Vincent Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh DCCT VN

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TpHCM, Việt Nam

Điện thoại: (+84-8) 39316322-105

Email: [email protected]

Các website chính:

http://chuacuuthe.com

http://www.trungtammucvudcct.com

http://www.nhasachducme.com

http://www.ducme.tv

TRUYỀN THÔNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM –

VIETNAMESE REDEMPTORISTS’ NEWS – VRNs

 

1. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (1933-2013)